JAK PRACUJEME?


Multidisciplinární tým Centra duševního zdraví Havlíčkův Brod poskytuje služby především v přirozeném prostředí klientů a po vzájemné dohodě také v případě hospitalizace v nemocnici. 

Všichni členové týmu pracují ambulantně i v terénu. Služby jsou poskytovány zdarma. Společně s klientem se snažíme hledat takovou míru a formu podpory, která bude vyhovovat jeho potřebám.


Jaké druhy služeb v centru poskytujeme:

Svépomocné skupiny

Svépomocná skupina pomáhá lidem na cestě k zotavení. Je vedena peer konzultantem - člověkem s vlastní zkušeností s duševní nemocí. Vzájemně si předáváme zkušenosti s tím co pomáhá. Možná i vaše zkušenost může pomoci dalším lidem. Centrum podporuje vznik svépomocných skupin a plánujeme podporovat rozvoj již existující skupiny, která se pravidelně schází 1x za 14 dní a je otevřená pro všechny zájemce.

Zdravotně sociální služby

Sestry pro péči v psychiatrii společně sociálními pracovníky poskytují individuální podporu klientům, kteří se díky svému duševnímu onemocnění ocitli v nepříznivé zdravotně sociální situaci. Zaměřují se na zvýšení kvality života, předcházení hospitalizacím, větší spokojenost s léčbou.  

Denní služby

Denní služby jsou skupinové nebo individuální a jsou orientované na prolomení sociální izolace, edukaci, psychoterapeutickou podporu a sociální rehabilitaci. 

Služby psychiatra

Psychiatr je jako ošetřující lékař zapojen do péče o všechny klienty týmu. Posuzuje aktuální psychický stav, pracuje s medikací, komunikuje s ambulantními psychiatry klientů, které nemá v péči. 

Služby psychologa 

Poskytuje intervence zaměřené na individuální a skupinovou psychoterapeutickou podporu klientů či jejich příbuzných, v případě potřeby se účastní krizové intervence.  

Služby krizové

Na zvládnutí rozvíjející se krize se podílejí všichni členové týmu v otevírací době centra, a to jak formou ambulantní, tak i v přirozeném prostředí. 

Služby pracovního konzultanta 

Pracovní konzultant je sociální pracovník, který se zaměřuje na oblast podpory v uplatnění na trhu práce a podporu vzdělávání.

Služby peer konzultanta

Peer konzultant je člověk se zkušeností s duševním onemocněním, který pomáhá klientům v pochopení svého onemocnění a nasměrování v cestě zotavení.

Služby včasné intervence a asertivního kontaktování

 Multidisciplinární tým se zaměřuje na včasnou pomoc lidem s psychickými potížemi, kteří dosud nevyhledali lékařskou péči. Jsme kontaktním místem pro veřejnost a rodinné příslušníky v případě zajištění pomoci duševně nemocným, kteří přestali využívat podpory zdravotních a sociálních služeb.