CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ HAVLÍČKŮV BROD

Název projektu: Podpora vzniku Center duševního zdraví I - Centrum duševního zdraví Havlíčkův Brod

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672

Projekt byl realizován s finanční podporou EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu a dále z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti.

Cílem projektu je osmnácti měsíční zkušební provoz CDZ. Během této doby musí pilotní provoz dokázat funkčnost propojení zdravotní a sociální péče v komunitě a nastavit pravidla i způsob pro fungování dalších center.